תקנון התקשרות 

תנאי שימוש ושירות אלו מהווים תנאי יחיד להתקשרות בין מקבל השירות לבין חברת 500mb.co.il

השירות 

חברת 500mb (להלן "החברה"), מספקת שירותי אחסון אתרים בחינם. במהלך הזמן יתכן ויתווספו שירותים נוספים יעודכנו תעריפי השימוש בשירותים הקיימים. 

עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה ברורה לכל תנאי השימוש והשירות אשר מפורטים כאן. (להלן: "השירות")

תקופת השירות 

מובהר בזה ולמען הסר ספק כי שני הצדדים אינם מתחייבים על תקופת ההתקשרות ו/או מתן שירות כלשהו ותקופת ההתקשרות ו/או מתן שירות תימדד על פי התקופה בפועל. 

עלות השירות ודרכי תשלום 

כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק )אלא אם צוין אחרת(. חבילות האחסון לא יחודשו באופן אוטומטי. על מקבל השירות יהיה לתת את הסכמתו לחידוש השירות ולהסדיר את התשלום בעד השירות לפני תחילת התקופה הנוספת – במידה ולא יעשה כן, יופסק שירות האחסון שלו. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אופן התשלום ופריסתו אינו מחייב את החברה בשום אופן, דרך וצורה כלשהי לתקופת מתן שרות כלשהי ותקופת מתן השרות תימדד על פי תקופת השרות בפועל. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות סכומי כסף נוספים באם ימצא כי בוצעה חריגה בנפח התעבורה ו/או נפח האחסון של חשבונות האחסון כפי שהוגדרו בהזמנת השירות ונמסר ללקוח בטופס פרטי החבילה שנשלח אליו בעת ביצוע הזמנת השירות. 

התשלום עבור השירותים השונים אותם 500MB מעניקה, יבוצע בדרכים הבאות: 

(אלה אם כן תואם אחרת): 

  • הפקדה / העברה לחשבון חב' 500MB כפי שנמסר ללקוח. 
  • המחאה.  

חברת 500MB לא תזכה את הלקוחות בגין תשלום עמלת הלקוח לבנק. 

תשלום ייחשב לתשלום בפועל רק לאחר אישור הבנק. 

קבלה/חשבוניות מס ישלחו אל מקבל השירות באמצעות דואר ישראל לאחר ביצוע החיוב ואל הכתובת המופיעה בטופס הזמנת האחסון או השירות. עיכוב בתשלום לחברה מצד מקבל השירות, מעבר למועדים שיקבעו ע"י החברה, עלול לגרום להשעיית או להפסקת השירות כדלקמן: לקוח אשר יאחר בתשלום, חשבונו יוקפא לאחר 48 שעות עד לתשלום, לאחר שבועיים חשבונו ימחק מהמערכת. 

הליך פתיחת חשבון 

חשבון הלקוח יפתח לאחר קבלת התשלום, עפ"י התנאים הבאים: 

  • בתשלום עד 100 ₪ חשבון הלקוח יפתח עד 72 שעות. 
  • בתשלום מעל 100 ₪ חשבון הלקוח יפתח עד 48 שעות. 
  • כל העברה בנקאית נקלטת במערכת מדי יום בשעה 12:00 (בצהריים). 

כמו כן, במידה והתשלום בוצע במהלך אחד מחגי השנה בלוח העברי, חשבונו של הלקוח יפתח עד 72 שעות מרגע קבלת התשלום.  

ביטול השירות והחזרים כספיים 

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את השירות בכל עת ובאם יהיה קיים החזר כספי עקב הביטול יזוכה מקבל השירות בהחזר כספי בהתאם לתנאי סעיף זה. 

ההחזר הכספי יינתן בהמחאה וישלח אל מקבל השירות בדואר ישראל אל הכתובת המופיעה בטופס הזמנת האחסון או השירות באם בוטלה חבילת אחסון לפני תום השנה ו/או התקופה עבורה נרכשה – יוחזר החלק היחסי של התשלום בהתאם למספר החודשים שנשארו עד תום תקופת האחסון המקורית ובניכוי דמי ביטול כמופיע בדף בו מפורטים פרטי חבילת האחסון. 

בעבור חבילת אחסון שבוטלה במהלך חודש מסוים יחויב מקבל השירות באופן מלאעבור אותו חודש וכי לא יינתנו החזרים בגין דמי התקנה ו/או שירותים המוגדרים כתוספות לחשבון האחסון. 

הודעת דבר ביטול השירות תשלח באמצעות דואר אלקטרוני ותיכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע שהתקבלה. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי במידה ומקבל השירות זוכה בהטבת ו/או הנחת מבצע כלשהי תנוקה עלות ההטבה ו/או ההנחה במלואה מסכום ההחזר עבור התוכנית או השירות שנרכשו. במידה ומקבל השירות לא יהא זכאי להחזר מהחברה רשאים לחייב את מקבל השירות בסכום ההנחה ו/או ההטבה במלואה. 

כמו כן ועל אף האמור, מובהר בזאת כי במקרה בו יבוטל השירות עקב הפרת תנאי השימוש והשירות מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי מקבל השירות להחזר כספי וזאת אף מבלי לפגוע בזכות החברה לחייב את מקבל השירות בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם לחברה בגין ו/או עקב פעילותו של מקבל השירות. 

הזכות לשימוש בשירות 

הזכות לשימוש בשירותים הניתנים על ידי החברה מותנה בכך, שכל שימוש יהיה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ודיניה. 

לחברה שמורה הזכות להעביר בכל עת חבילת אחסון של מקבל השירות משרת אחד שבו התוכנית מאוחסנת אל שרת אחר כפי שיידרש וזאת תוך שמירה מרבית על זמינות תוכניות האחסון בעת העברה . 

לא נאפשר שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית או בלתי חוקית אחרת. 

מקבל השירות מצהיר כי לא יפגע בזכויות קניין רוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים. 

חל איסור מוחלט על שימוש בשירות שיש בו כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק. 

אין להשתמש בשירות אשר יש בו אופי מיני או פורנוגראפי מכל סוג שהוא בין אם הוא מוגבל למבוגרים ובין אם לאו ובמיוחד שימוש בשירות אשר יש בו אופי של ניצול ילדים מכל סוג שהוא. 

לא נאפשר שימוש בשירות למטרת פעילות או אחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וכן לא נאפשר שימוש בשירות לשם הפצת תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל דבר אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור בכלל וציבור גולשי האינטרנט בפרט. 

לא נאפשר שימוש בשירות לצורך הפצת דואר המוני מסוג SPAM ו/או דואר שיש בו כדי לפגוע בקהילת גולשי האינטרנט. מהות ו/או כמות הדואר שיוגדר כ- SPAM נתונה לשיקולה של החברה בלבד. 

לא נאפשר שימוש בשירות לכל אתר שעושה שימוש בקבצים ו/או תסריטים ו/או כל אמצעי אחר שיש בו בכדי לפגוע בשרת בו מאוחסן אתר מקבלי השירות ו/או כל שרת אחר. בנוסף, מובהר בזה כי לחברה הזכות להפסיק פעילותו של אתר אשר גורם לעומס בלתי סביר על השרת או אשר גורם להפרעה בפעילות השרת ובפגיעה ביתר מקבלי השירות האחרים באותו שרת. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע לבעל השרת על כך לאחר שהפסיקו את פעילות אותו האתר. החברה תודיע לבעל האתר בטרם הפסקת פעילות האתר אך ורק במקרים בהן הפגיעה הוגדרה על ידי החברה כפגיעה שמאפשרת את המשך פעילותו של האתר הפוגע באופן זמני. 

כמו כן, . חל איסור על אחסון של אתרי משנה בכל צורה ודרך תחת חבילת אחסון וזאת ללא אישור מוקדם ובכתב של המאחסנים האמור כולל שימוש בתיקיות או ספריות משנה למטרת אתר משנה לדוגמא: www.domain.co.il/name אין באמור למנוע שימוש בתיקיות או ספריות משנה למטרת האתר שהוזמן עבורו חשבון האחסון. 

עצם הזמנת השירות מהווה ייפוי כוח נותני השירות לבטל במיידי כל חשבון אחסון או שירות שיש בו משום הפרה של תנאי השימוש והשירות כפי שהם באים לידי ביטוי בסעיף זה. על ביטול יזום זה יחולו תנאי סעיף "ביטול השירות והחזרים כספיים". . מובהר בזאת כי למאחסנים שמורה הזכות שלא לחדש חשבון אחסון גם אם יתוקנו הליקויים אשר גרמו לביטולו על פי סעיף זה 

גיבויים 

האחריות הבלעדית לגיבוי כל החומר הקשור באתר האינטרנט כולל בסיסי הנתונים, דואר אלקטרוני וכל קובץ או מסמך הקשור לפעולתו של האתר היא של מקבל השירות. 

זמינות השירות 

יתכנו מצבים בהם השירות לא יהיה זמין במלואו או בחלקו מסיבות שתלויות בנו או סיבות אחרות. אנו נעשה כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות. 

החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית. 

בכל מקרה של תקלה בשירות על מקבל השירות לפנות ולדווח על כך למחלקת התמיכה. 

שינויים 

יתכנו שינויים בתנאי השימוש והשירות בהתאם להתפתחויות בסוג השירות הניתן. תנאי השירות יחולו על מקבל השירות כל עוד ימשיך מקבל השירות לאחסן ולקבל שירות בחשבונות האחסון מאת החברה. 

למען הסר ספק, הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת היא של החברה בלבד. לפי שיקולם והחלטתם וללא כל חובת הודעה מוקדמת למקבל השירות. 

על מקבל השירות מוטלת החובה לבדוק את תנאי השירות מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שנעשו בהם וזאת ביוזמתו ובאחריותו האישית בלבד. 

אבטחה מידע

פגיעה במערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם. 

כאשר פעילות אשר מהווה הפרה יכולה לכלול אל לא מוגבלת ל: גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים, שחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING , או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת. 

כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל כנגד כל גורם הקשור ברשת האינטרנט באמצעים המסופקים למקבל השירות ע"י החברה ייחשב כהפרה בוטה של תנאי השימוש. 

שחרור מאחריות 

מקבל השירות העושה שימוש בכל סוג של שירות אשר מספקת החברה מסיר בזאת כל אחריות מהחברה הנובעת מאי זמינות השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא. 

כמו כן, מובהר בזה ולמען הסר ספק כי, מקבל השירות משחרר את החברה מכל אחריות לנזקים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו ו/או אם יגרמו למקבל השירות ו/או לקוחותיו ו/או עובדיו ו/או כל גוף ו/או אדם אחר בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירות הניתן ו/או זמינות השירות הניתן ו/או אי זמינות השירות הניתן ו/או ביטול מתן השירות הניתן ו/או מכל סיבה אחרת שהיא. 

מקבל השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כי בכל מקרה של תקלה בשירות עליו לפנות ולהודיע למחלקת התמיכה. מקבל השירות משחרר מאחריות את החברה מכל אחריות הקשורה למידע ו/או חומר ו/או כל פרסום אשר מופיע באתרו. למען הסר ספק, מקבל השירות מצהיר בזאת כי לא חל בינו לבין מספקי השירות יחסי שליחות כלשהם ועל כל מחלוקת יחול תנאי זה בלבד והכל בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה. 

המחאת זכויות וחובות 

לחברה שמורה הזכות ליתן כל שירות על פי תנאי שימוש ושירותים אלו גם באמצעות קבלני משנה ומבלי לגרוע מחיוביהם כלפי מקבל השירות. מקבל השירות מתחייב שלא למחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ושירות והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או להעבירם בכל דרך שהיא לצד ג' כלשהו ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה. 

סמכות שיפוט ותחולת דינים 

מוסכם בזה כי לבית המשפט בחיפה תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד. 

פיצויים 

במידה וחברת 500MB תיאלץ להיסגר ע"י כוח עליון, התשלום אותו שילם הלקוח יחולק ל- 12 חודשים ומעלה (עפ"י התקופה שרכש) הלקוח יקבל החזר כספי עפ"י מספר החודשים / שנים שרכש ותרם נוצלו. 

דוגמא: לקוח רכש אחסון אתר לשנתיים (24 חודשים), אבל במהלך החודש ה- 15 לקבלת השירות חברת 500MB נאלצה להיסגר ע"י כוח עליון, אותו לקוח יקבל החזר כספי עבור 9 חודשים בהם לא קיבל שירות. 

שרתי משחק

חל איסור מוחלט על הרצת/הפעלת/התקנת שרתי משחק על שרתי 500MB, אלא אם כן סוכם אחרת. 

דפי \ סרטוני הדרכה 

כל גרימת נזק שנוצר כתוצאה משימוש לא נכון באחד מהמדריכים השונים אשר מוצאים ללקוחות החברה, אינו באחריות 500MB. 

לא ניתן להשתמש בשירותים השונים (מלבד שירות ה"גיבוי") לכל דבר השונה מאחסון אתרים. 

ניתן להתייעץ עם אנשי המכירות בקשר לאופן הניצול של השירותים השונים. גלישה נעימה. 

אי ידיעה של התקנון אינו פותר מדין וחשבון